Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń organizowanych przez Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o. w Lublinie.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze szkoleń organizowanych przez Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o. w Lublinie.
 2. Terminy używane w regulaminie: – Szkolenie to wydarzenie, na które może zapisać się każda osoba zorganizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie https://proekon.com.pl/szkolenia/ – Organizator: Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o. – Zgłaszający na szkolenie- osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do uiszczenia opłaty za zgłoszenie – Uczestnik- osoba, która zgłoszona została do uczestniczenia w szkoleniu – Potwierdzenie- wiadomość email potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Informacja o szkoleniach organizowanych przez iuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o. zamieszczana jest na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz rozsyłana emailowo podczas działań marketingowych.
 2. Podstawą do uczestnictwa szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online lub wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres email: m.dabrowska@proekon.com.pl
 3. Organizatorzy potwierdzają przyjęcie zgłoszenia wysyłając wiadomość email.
 4. Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem szkolenia zamieszczonym na stronie https://proekon.com.pl/szkolenia/. Organizator do prowadzenia szkoleń wyznacza osoby o doskonałych kwalifikacjach merytorycznych oraz dba o doskonałą jakość dydaktyczną szkoleń.
 5. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki płatności

 1. Informacja o wysokości opłaty za szkolenie zamieszczona jest w opisie szkolenia na stronie https://proekon.com.pl/szkolenia/
 2. Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, opłatę za przerwy kawowe oraz w niektórych przypadkach lunch.
 3. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników ani opłaty za parking.
 4. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto bankowe Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu.
 5. Faktura VAT za udział w szkoleniu zostanie wystawiona w dniu szkolenia i przesłana na adres email podany w zgłoszeniu.
 6. Opłatę za szkolenie należy uiścić na konto bankowe Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o.. Rachunek bankowy: 92 1020 3150 0000 3002 0059 4689
 7. W tytule szkolenia należy podać: nazwisko uczestnika, firmę oraz tytuł szkolenia.

Odwołanie szkolenia lub zmiana daty szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeśli nie zebrała się wystarczająca liczba uczestników.
 2. W przypadku odwołania szkolenia Organizator poinformuje o tym Uczestnika wiadomością email w terminie 7 dni przed planowaną datą szkolenia.
 3. W przypadku odwołania szkolenia wpłaty będą zwracane Uczestnikom w ciągu 7 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.

Rezygnacja ze szkolenia

 1. Z udziału w szkoleniu można zrezygnować wysyłając wiadomość email na adres m.dabrowska@proekon.com.pl Jeśli rezygnacja nastąpiła do 10 dni od daty szkolenia, nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W innych przypadkach uczestnik ponosi 100% kosztów udziału w szkoleniu.
 2. W szczególnych przypadkach Organizator może zmienić kwotę płatności.
 3. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika z konieczności uiszczenia zapłaty.
 4. W przypadku, gdy osoba zgłoszona nie może brać udziału w szkoleniu, Zgłaszający może wyznaczyć inną osobę do udziału w szkoleniu.