Rachunek przepływów pieniężnych szkolenie

Rachunek przepływów pieniężnych dla początkujących

styczeń 2020 (termin zostanie uzgodniony z osobami zapisanymi na szkolenie)

Prowadzący: Anna Surma, biegły rewident, Politechnika Lubelska/ Proekon sp. z oo

Miejsce: Biuro Doradcze Proekon, ul. Chodźki 3/7a, Lublin

Cena: 290 zł

Dziękujemy za zainteresowanie szkoleniem „Rachunek przepływów pieniężnych dla początkujących”. Niestety, nie udało się zebrać grupy szkoleniowej. W związku z tym w dalszym ciągu prowadzimy zapisy. Mamy nadzieję, że uda się zebrać grupę i uruchomić szkolenie w styczniu 2020. Datę szkolenia uzgodnimy z osobami zapisanymi.

Szkolenie o charakterze praktycznym, realizowane będzie w sposób warsztatowy. Poza dawką wiedzy teoretycznej uczestnicy pracować będą na przykładach i zadaniach. Ich rozwiązywanie pozwoli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

2. Pojęcie środków pieniężnych dla celów rachunku przepływów pieniężnych

3. Działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa w rachunku przepływów pieniężnych

4. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – istota i porównanie metody bezpośredniej i pośredniej

5. Metoda pośrednia – omówienie korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej

6. Omówienie wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej

7. Omówienie wpływów i wydatków z działalności finansowej

8. Przepływy pieniężne netto razem, bilansowa zmiana środków pieniężnych oraz środki pieniężne z ograniczonej możliwości dysponowania

9. Znaczenie ewidencji księgowej w przygotowaniu rachunku przepływów pieniężnych

10. Przykłady praktyczne sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią z uwzględnieniem m.in.:

a) pożyczek, lokat odsetek,

b) kredytów, leasingu, obligacji,

c) sprzedaży i nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

d) rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, dotacji oraz rezerw,

e) posiadanych akcji oraz otrzymanych dywidend,f) rozrachunków, zapasów,

g) różnic kursowych.

11. Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa