Polityka prywatności

Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o. w Lublinie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o., ul. Chodźki 3/7A, 20-093 Lublin, KRS 0000050036 (dalej zwany „Administratorem”).

Kontakt z Administratorem danych osobowych: proekon@proekon.com.pl, telefon: (81)740 44 50

Dane osobowe Administrator przetwarza w celu:

świadczenia usług audytowych, konsultingowych, oraz doradztwa gospodarczego (przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy)

świadczenia usług szkoleniowych (przyjmowanie zapisów, wystawienia zaświadczeń i faktur)

prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora:

art. 6 ust. 1. lit. B) RODO tj.
wykonanie umowy o świadczenie usług
zawarcie umowy o przeprowadzenia szkolenia
art. 6 ust. 1 lit. C) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora
art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, a po wygaśnięciu umowy w okresie niezbędnym dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Dane osobowe ujawnione zostaną pracownikom i współpracownikom, zleceniobiorcom – upoważnionym przez Administratora,
organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa,
Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora:
dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) swoich danych,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach zawartych umów.

Przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgodny na przetwarzanie danych prosimy przesłać na adres email: proekon@proekon.com.pl

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy czy należyte wykonanie usługi.