Podatek VAT w 2019 i 2020 roku. Zmiany

Podatek VAT w 2019 i 2020 roku. Zmiany

Podatek VAT w 2019 i 2020 roku. Zmiany uchwalone, zmiany planowane i pozostałe ważne zagadnienia

6 listopad, 9.00-15.30

prowadzący: Piotr Paszek, doradca podatkowy, ECDP

Miejsce: Hotel w centrum Lublina

Cena: 420 + 23% vat. Opłata za szkolenie obejmuje: udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch.

Program szkolenia:

Część I – zmiany w podatku VAT 

Zmiany wprowadzone w pierwszym półroczu 2019 r. 

 1. Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych – nowe obowiązki dla wybranych podatników
 1. Zasady korzystania z ulgi na złe długi – skrócony termin umożliwiający skorzystanie z ulgi na złe długi:
 1. obowiązki są po stronie dłużnika,
 2. czy w przypadku ulgi na złe długi dochodzi do przedawnienia zobowiązania podatkowego?
 3. ulga a split payment,
 4. jak wykazać ulgę w JPK i deklaracji VAT-7 – po stronie wierzyciela i dłużnika.
 1. Opodatkowanie podatkiem VAT bonów – zasady obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.
 1. w jakich przypadkach mamy do czynienia z bonem jednego i różnego przeznaczenia?
 2. zasady opodatkowania emisji i dystrybucji bonów,
 3. czy nowe regulacje mają wpływ na sprzedaż biletów do kin, teatrów oraz na inne widowiska?

1.05.2019 r. oraz lata kolejne

 1. Nowe wymogi dotyczące kas rejestrujących on-line:
  1. zasady działania kas rejestrujących on-line,
  2. od kiedy należy przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas,
  3. przepisy przejściowe i stosowanie tzw. starych kas,
  4. podatnicy obowiązkowo objęci kasami on-line,
  5. od kiedy należy obligatoryjnie wymienić kasę rejestrującą tak, aby odpowiadała nowym wymogom,
  6. kasy rejestrujące on-line a Jednolity Plik Kontrolny,
  7. co w sytuacji gdy z powodu problemów technicznych podatnik nie może przesyłać danych z kasy online?
  8. nowe sankcje w kasach rejestrujących,
  9. do kiedy stare kasy (z elektronicznym i papierowym zapisem kopii) będą mogły być używane,
  10. czy podatnik wymieniający kasę na nowy typ będzie mógł skorzystać z ulgi na jej zakup? Objaśnienia Ministerstwa Finansów z 15.07.2019 r.
  11. faktura wystawiana do paragonu – kiedy będzie możliwe otrzymanie faktury,
  12. nowe sankcje podatkowe w przypadku wystawienia nieprawidłowych faktur, jak i ujęcia takich faktur w rejestrze VAT.

Zmiany obowiązujące od września, listopada 2019 r. oraz stycznia 2020 r.

Nowa baza podatników VAT czynnych – zasady funkcjonowania jak i możliwe ryzyko podatkowe

 1. nowy wykaz danych o podatniku (w tym jego rachunki bankowe),
 2. brak możliwości ujęcia wydatku jako koszt podatkowy – gdy zapłata na rachunek inny niż z wykazu,
 3. solidarna odpowiedzialność w VAT – gdy zapłata na rachunek inny niż z wykazu,
 4. pozostałe konsekwencje.
 1. Definicja pierwszego zasiedlenia (usankcjonowanie orzecznictwa TSUE)

7. Split payment 

 1. likwidacja obowiązującego szczególnego mechanizmu rozliczania podatku VAT na zasadach tzw. odwrotnego obciążenia (towary/usługi objęte załącznikiem 11 oraz 14 do ustawy),
 2. likwidacja mechanizmy solidarnej odpowiedzialności (towary objęte załącznikiem nr 13 do ustawy) załącznik,
 3. wprowadzenie obowiązkowego mechanizmem podzielonej płatności (względem towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15)

8. Nowa matryca stawek VAT i procedura występowania o wiążącą informację stawkową

 1. wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT, 
 2. wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS),
 3. „przełożenie” obecnie obowiązującego PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług) 

9. Harmonizacja warunków stosowania stawki 0% przy WDT w całej UE

 1. przesłanki materialne do stosowania stawki 0%;
 2. jakich dokumentów pozwalających na zastosowanie stawki 0% wymagają przepisy unijne?
 3. czy podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty przewidziane w rozporządzeniu 282/2011?;
 4. od kiedy wchodzą w życie nowe wymogi?

10. Magazyn konsygnacyjny po 1.01.2020 r.

11. Likwidacja deklaracji VAT;  deklaracja w formie pliku JPK

 1. likwidacja klasycznych deklaracji VAT (jakie deklaracje zostaną zlikwidowane; jakie pozostaną),
 2. czy zostaną zlikwidowane informacje podsumowujące,
 3. dane obowiązkowe rejestru VAT,
 4. część ewidencyjna pliku JPK,
 5. część deklaracyjna pliku JPK,
 6. względem jakich podatników obowiązek zostaje wprowadzony 1.04.2019 r.,
 7. względem jakich podatników obowiązek zostaje wprowadzony 1.07.2020 r.

Część II – najważniejsze wyroki wydane w 2019 r. 

 1. moment wykonania usługi: protokoły zdawczo-odbiorcze, raporty – konsekwencje wyroku TSUE C‑224/18 w zakresie stosowania protokołów odbioru przy usługach budowlanych;
 2. usługi ciągłe (kiedy możemy ustalić okresy rozliczeniowe) – wyrok NSA z 27 maja 2019 r., sygn. akt I FSK 970/17,
 3. karty paliwowe – co z odliczeniem podatku naliczonego – wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15.05.2019 r. w sprawie C-235/18,
 4. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 marca 2019 r. ws. leasingu zwrotnego (w sprawie Mydibel, sygn. akt C-201/18),
 5. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 maja 2019 r. ws korekty kwoty zapłaconego podatku VAT dotyczącego niezapłaconych wierzytelności uznanych za nieściągalne z powodu niewypłacalności dłużnika (sygn. C-127/18, w sprawie A-PACK CZ s.r.o.).