podatek pit cit

Podatek dochodowy CIT, PIT- zamknięcie roku

3 grudzień, 9.00-15.30

Prowadząca: Anna Kiersnowska- Drzewiecka, Doradca podatkowy, nr wpisu 12139, Z-ca Dyrektora Dep. Podatków Bezpośrednich ECDP

Miejsce: Miejsce: Hotel w centrum Lublina

Cena: 420 + 23% vat. Opłata za szkolenie obejmuje: udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch.

Program szkolenia

Najnowsze zmiany w podatkach dochodowych 2019 i 2020.

CIT. PIT-płatnik

 1. Ustawa  z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw .
 1. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. 
 2. Obniżenie stawki podatku dla dochodów nie przekraczających progu 85 528 zł. 
 3. Zmiana wysokości kwoty zmniejszającej podatek.
 4. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 1. Warunki zwolnienia  z podatku dla pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia w 2019 i od 2020 r.
 2. Zasady braku poboru zaliczek w stosunku do osób do 26 r. życia.
 3. Koszty uzyskania przychodów
 4. Zasady odliczania składek społecznych i zdrowotnych po wprowadzeniu zwolnienia.
 5. Zmiany PIT/ PIT Płatnik 2019 – podsumowanie
 6. Danina solidarnościowa i składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

b)   50% koszty uzyskania przychodów dla twórców.

c)   Zmiana zasad poboru zaliczek przez płatników. 

 1. Ustawa  z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
 1. Zasady zmniejszania podstawy opodatkowania o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta (wierzyciel).
 2. Zasady zwiększania podstawy opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane (dłużnik).
 3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Skutki w przychodach i kosztach podatkowych w przypadku dokonania płatności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zmiany w CIT obowiązujące od stycznia 2019 r., z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i objaśnień.

 1. Samochody osobowe – nowe zasady rozliczania w kosztach podatkowych (amortyzacja, leasing, najem, koszty używania). Nowe zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 2. Zmiany w zakresie podatku u źródła. Dopuszczalność stosowania kopii certyfikatów rezydencji. Wypłaty powyżej 2.000.000 zł. – odroczone stosowanie przepisów, czy jednak w każdym przypadku?  Nowe obowiązki płatnika. Opinia o stosowaniu zwolnienia. Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności. Zmiana szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień podatkowych. Nowa definicja rzeczywistego właściciela. Rzeczywista działalność. Należyta staranność.
 3. Koszty uzyskania przychodów. Nowe kategorie – „hipotetyczne odsetki”. Dopłaty. Przekazanie zysku na kapitał zapasowy. Nabycie pakietu wierzytelności. 
 4. Doprecyzowanie przepisów art. 7b – zyski kapitałowe. Aktualne stanowiska organów podatkowych
 5. Wybrane zagadnienia z zakresu cen transferowych. Korekta dochodowości.
 6. Opodatkowanie walut wirtualnych. Źródła przychodów. Zasady rozliczania przychodów i potrącania kosztów uzyskania przychodów.
 7. Preferencyjne opodatkowanie kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
 8. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków.
 9. Zmiany w zakresie podatku od przychodów z budynków. 
 10. Pakiety wierzytelności – nowe zasady rozpoznawania kosztów.
 11. Uproszczenia dla przedsiębiorców, w tym zmiana definicji małego podatnika. Niższa stawka podatku.
 12. Podstawy schematów podatkowych w odniesieniu do podatków dochodowych. Czym jest schemat podatkowy?  Przykłady schematów podatkowych w podatkach dochodowych.
 13. Wybrane zmiany CIT 2018 budzące wątpliwości podatników. Zyski kapitałowe. Finansowanie dłużne. Limitowanie w kosztach podatkowych wydatków na usługi niematerialne – aktualne stanowiska organów podatkowych. Pierwsze korzystne wyroki sądów administracyjnych.

Część teoretyczna uzupełniona zostanie częścią warsztatową, podczas której uczestnicy będą mieli okazje samodzielnie rozwiązywać złożone zagadnienia podatkowe, utrwalając w ten sposób zdobytą wiedzę.