Oferta

Czynności rewizji finansowej

 • badanie sprawozdań finansowych
 • przeglądy sprawozdań finansowych
 • badanie sprawozdania założycieli w związku z zawiązaniem spółki akcyjnej lub sprawozdania zarządu spółek akcyjnych w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego
 • badanie planów przekształcenia przedsiębiorcy i spółek prawa handlowego
 • badanie planów połączenia i podziałów spółek prawa handlowego
 • potwierdzenie poprawności wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej w związku z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii.
 • inne usługi, które zgodnie z odrębnymi przepisami są zastrzeżone wyłącznie dla biegłych rewidentów,

Dokładając starań, aby prowadzone przez nas badania sprawozdań finansowych odznaczało się najlepszą jakością w stosujemy metodologię badania opartą na Krajowych Standardach Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania.

Doradztwo z zakresu rachunkowości i podatków

Posiadamy doświadczenie, niezbędne kompetencje oraz zespół realizujący usługi:

 • doradztwa w zakresie organizacji rachunkowości
 • doradztwo podatkowe,
 • opracowanie polityki rachunkowości (zasad rachunkowości),
 • wsparcie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • przeprowadzanie weryfikacji poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • usługowe prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Wyceny

 • wycena wartości przedsiębiorstwa, udziałów, akcji,
 • wycena wartości udziału kapitałowego w spółkach osobowych,
 • wycena wartości znaków towarowych, licencji i innych praw majątkowych.
 • wycena środków trwałych. W zakresie wyceny nieruchomości współpracujemy z Pawłem Dąbrowskim, rzeczoznawcą majątkowym.

Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe

 • Due diligence,
 • analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy,
 • analiza efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • opracowanie biznes planów,
 • badanie dokumentacji finansowej i dokumentów źródłowych w celu wykrycia: fałszowania danych finansowych, manipulacji w księgach rachunkowych, sprzeniewierzenia majątku.
 • inne usługi wspierające rozwój firm.

Audyt wykorzystania środków unijnych i środków publicznych

Fundusze pozyskane z Unii Europejskiej umożliwiają rozwój działalności. Ich wykorzystanie wiąże się niejednokrotnie z koniecznością przeprowadzenia audytu funduszy unijnych przez biegłego rewidenta. W trakcie audytu, biegły rewident sprawdza wydatki poniesione podczas realizacji projektu, systemy księgowe oraz poprawność dokumentacji rozliczeniowej.

Posiadamy wiedzę umożliwiającą prowadzenie audytów funduszy unijnych w zakresie wszystkich programów operacyjnych.

Prowadzimy także audyty wykorzystania środków publicznych (np. dotacji PFRON).

Usługi doradcze

Usługi doradcze świadczone są we współpracy z ekspertami z różnych dziedzin. Oferujemy całościowe wsparcie w funkcjonowaniu i rozwoju Państwa firmy.

Inne usługi

 • opracowanie wymaganych przez KSH planów: przekształcenia, połączenia, podziałów spółek handlowych,
 • wyliczenie parytetu wymiany udziałów, akcji przy połączeniu i podziale spółek handlowych,
 • weryfikacja raportów wyceny i prognoz finansowych
 • usługi kompilacji.